COVID-19 – ΟΔΗΓΙΕΣ

Τα Νέα της Ε.Σ.Α.μ.ε.Α

COVID-19 – ΟΔΗΓΙΕΣ

Μονάδες Νεφρού

Άρθρα

Kατηγορίες

Νέος Κανονισμός ΕΟΠΥΥ

 

Η ΔΙΑΙΤΑ ΣΤΗ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ
Στο τελικό στάδιο της χρόνιας νεφρικής νόσου (ΧΝΝ) η ανεπάρκεια των νεφρών είναι πολύ σοβαρή και η συντηρητική αντιμετώπισή της με φάρμακα και δίαιτα δεν αρκούν πλέον. Χρειάζεται υποκατάσταση της νεφρικής λειτουργίας με μηχανικά μέσα, εφόσον δεν γίνει ή μέχρι να γίνει μεταμόσχευση. Υπάρχουν δύο δυνατότητες : η αιμοκάθαρση και η περιτοναϊκή κάθαρση. Οι δύο αυτές μέθοδοι δεν πρέπει να θεωρείται ότι ανταγωνίζονται η μία την άλλη αλλά ότι αλληλοσυμπληρώνονται.
Η περιτοναϊκή κάθαρση αποτελεί την πρώτη επιλογή για πολλούς ασθενείς. Για κάποιους θα είναι οριστική θεραπεία, ενώ για άλλους παροδική, διότι θα ακολουθηθεί από μεταμόσχευση ή αιμοκάθαρση. Τα τελευταία 20 χρόνια έχει πραγματοποιηθεί σημαντική πρόοδος της μεθόδου ως προς την κατανόηση των φαινομένων μεταφοράς ουσιών μέσω της περιτοναϊκής μεμβράνης, ως προς τα χρησιμοποιούμενα υλικά και ως προς τα διαθέσιμα διαλύματα. Εν τούτοις, μικρά ποσοστά ασθενών εντάσσονται σε πρόγραμμα περιτοναϊκής κάθαρσης : 17% γενικά στον κόσμο, κάτω του 10% στη Γαλλία, ομοίως και στην Ελλάδα.
Πάντως τα δύο πρώτα χρόνια η επιβίωση των ασθενών είναι καλύτερη υπό περιτοναϊκή κάθαρση συγκριτικά με την αιμοκάθαρση. Παράγοντες που έχουν συντελέσει στην επιτυχία αυτή είναι η διατήρηση της διούρησης για μεγάλο χρονικό διάστημα, η ανάπτυξη της αυτοματοποιημένης περιτοναϊκής κάθαρσης που έχει συμβάλει στη μείωση των περιτονιτίδων, η θέσπιση κριτηρίων επάρκειας της πραγματοποιούμενης κάθαρσης και η στενή παρακολούθηση της θρέψης των ασθενών.
Η κακή θρέψη είναι συχνή επιπλοκή στους ασθενείς

Το άρθρο είναι δημοσιευμένο στο Τεύχος 45

Φίλοι και μέλη του Συλλόγου μας σ αυτή την ενότητα θα παρουσιάζουμε άρθρα Ιατρών όπου και έχουν δημοσιευτεί στο Περιοδικό μας

Η ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ

Η αρτηριακή πίεση αυξάνεται συχνά μετά την μεταμόσχευση νεφρού. Το ποσοστό των μεταμοσχευμένων ασθενών που παρουσιάζει αυξημένη αρτηριακή πίεση αγγίζει το 60-80%.

Η ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης ωστόσο είναι ελλιπής. Η αρρύθμιστη αρτηριακή πίεση είναι αποδεδειγμένο ότι μειώνει την επιβίωση του μοσχεύματος και αυξάνει την υπερτροφία της αριστερής κοιλίας.

Δεν υπάρχει κάποιος ορισμός κοινής αποδοχής για το τι σημαίνει υπέρταση μετά την μεταμόσχευση. Κάποια μεταμοσχευτικά κέντρα θεωρούν απλά υπερτασικό αυτόν που λαμβάνει αντιυπερτασική θεραπεία,

πάντως σε κάθε περίπτωση υπερτασικός θεωρείται σίγουρα κάθε ασθενής με αρτηριακή πίεση πάνω από 140-150/90 mmHg.
Πολύ σημαντική είναι η καταγραφή της αρτηριακής πίεσης, εάν είναι υψηλή σε μέτρηση που γίνεται στο εξωτερικό ιατρείο ή στο σπίτι. Η αυξημένη συστολική αρτηριακή πίεση είναι κακός προγνωστικός δείκτης για
την επιβίωση του μοσχεύματος δεν επηρεάζει σημαντικά την επιβίωση των ασθενών όπως συμβαίνει στον γενικό πληθυσμό (και αυτό γιατί οι μεταμοσχευμένοι βάλλονται κυρίως από ειδικές λοιμώξεις και κακοήθη νοσήματα που
παίζουν μεγαλύτερο ρόλο στην επιβίωση τους από ότι η υπέρταση). Η αυξημένη διαστολική αρτηριακή πίεση δεν φαίνεται να έχει καμία επιρροή ούτε στην επιβίωση του μοσχεύματος ούτε στην επιβίωση των ασθενών.

Μια πολύ πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό (Transplantation 2009;1864-1869) απέδειξε ότι οι μεταμοσχευμένοι ασθενείς παρουσιάζουν νυκτερινή υπέρταση. Η αιτία της αυξημένης νυκτερινής πίεσης είναι μη ανοσολογική μάλλον λόγο χρόνιων αλλοιώσεων του μοσχεύματος. Είναι συχνότατη στους μεταμοσχευμένους ασθενείς ,διαφεύγει όμως διότι σπάνια καταφεύγουμε σε 24h καταγραφή. Είναι κακός προγνωστικός δείκτης για την επιβίωση του μοσχεύματος και έμμεσος δείκτης
δυσλειτουργίας αυτού. Οι ιστολογικές αλλοιώσεις που βρίσκουμε στο μεταμοσχευμένο νεφρό όταν προβούμε σε βιοψία είναι: ινώδης πάχυνση και αναδιπλασιασμός του έσω ελαστικού πετάλου, κυκλοτερής υαλίνωση
των αρτηριολίων καθώς και συσσώρευση πρωτεϊνών ενδοθηλιακά.

Ολόκληρο το άρθρο στο τεύχνος περιοδικού 45

Π. Βακιάνης Dr.
Δ/ντής Νεφρολογικού Τμήματος
και Μονάδος Τεχνητού Νεφρού 424 ΓΣΝΕ

ON LINE ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η αιμοδιαδιήθηση (Hemodiafiltration-HDF)  όπως είναι γνωστό είναι μέθοδος αιμοκάθαρσης που, όπως προσδιορίζεται από το όνομά της, συνδυάζει
την κλασική αιμοκάθαρση και την αιμοδιήθηση. Η μέθοδος περιγράφηκε αρχικά το 1977 από το Γερμανό Ερευνητή Leber και τους συνεργάτες του. Η μέθοδος
απέβλεπε στο συνδυασμό των πλεονεκτημάτων των ανωτέρω μεθόδων αλλά και στην τελική βράχυνση του χρόνου αιμοκάθαρσης των νεφροπαθών.

Η on-line αιμοδιαδιήθηση (ΡΗF) είναι τεχνική βελτίωσης της μεθόδου της ΗDF η οποία εφαρμόσθηκε το 2000 από Γερμανούς και Γάλλους ερευνητές, προκειμένου
να μειωθεί το κόστος της ΗDF να βραχυνθεί ο χρόνος αιμοκάθαρσης αλλά και να βελτιωθούν στοιχεία κάθαρσης και βιοσυμβατότητας.
συνέχεια στο περιοδικο του Συλλογου μας
https://www.psnrenal.gr/images/39/teyxos39.pdf σελίδα 4

Δωρεά Ιστών & Οργάνων

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

Δικαιώματα Νεφροπαθών

Πίνακας Τροφίμων