COVID-19 – ΟΔΗΓΙΕΣ

Νέος Κανονισμός ΕΟΠΥΥ

 

Δημήτρης Στρατούλης

Kατηγορίες
Τα Νέα της Ε.Σ.Α.μ.ε.Α

Κύριε Υπουργέ,

 

Η Ε.Σ.Α.μεΑ., ενόψει της προγραμματισμένης συνάντησής μας τη Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2010, με το  παρόν σας καταθέτει το σύνολο των προτάσεών της, οι οποίες αφορούν στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή από τον Ο.Α.Ε.Δ. πολιτικών, μέτρων και προγραμμάτων για την ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην παραγωγική διαδικασία της χώρας. Επιπρόσθετα, οι προτάσεις μας αποσκοπούν στην άμεση και αποτελεσματική προστασία των ατόμων με αναπηρία από τις δυσμενείς και οδυνηρές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, η οποία έχει περιορίσει στο ελάχιστο τις ευκαιρίες απασχόλησής τους, έχει αυξήσει δραματικά την ανεργία τους – και μάλιστα σε πολλαπλάσιο επίπεδο συγκριτικά με αυτή του γενικού πληθυσμού – και ως εκ τούτου έχει μειώσει σημαντικά το εισόδημά τους και παράλληλα έχει οδηγήσει σε αύξηση της διάκρισης και του αποκλεισμού σε βάρος τους.

 

Αξίζει να επισημανθεί ότι μέχρι σήμερα ο Ο.Α.Ε.Δ. δεν διέθετε μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που υφίστανται τα άτομα με αναπηρία στον τομέα της απασχόλησης και της εργασίας. Για αυτό και πρωτίστως προτείνουμε την εκπόνηση, από την πλευρά του Ο.Α.Ε.Δ. και σε στενή συνεργασία με την Ε.Σ.Α.μεΑ., μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής μέσω της οποίας αφενός να προωθείται η οριζόντια ένταξη της διάστασης της αναπηρίας και της προσβασιμότητας στο σύνολο των πολιτικών, των μέτρων και των προγραμμάτων του Ο.Α.Ε.Δ., αφετέρου να προβλέπεται η υλοποίηση στοχευμένων μέτρων με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής.


Επιπρόσθετα:

 

1. Με στόχο την ένταξη της διάστασης της αναπηρίας και της προσβασιμότητας στο σύνολο των πολιτικών, μέτρων και προγραμμάτων του Ο.Α.Ε.Δ., η Ε.Σ.Α.μεΑ. αιτείται:

§ τη συμμετοχή εκπροσώπου της Ε.Σ.Α.μεΑ. στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Ε.Δ., δεδομένου ότι αυτός αποτελεί το σημαντικότερο φορέα άσκησης πολιτικής στον τομέα της απασχόλησης. Σημειώνουμε ότι ο Ο.Α.Ε.Δ. έχει στην ευθύνη του σημαντικά θέματα που απασχολούν τα άτομα με αναπηρία όπως: η εφαρμογή συστήματος ποσόστωσης στην απασχόληση (ν. 2643/98), οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης για τα άτομα με αναπηρία, η εφαρμογή Προγραμμάτων Επιδότησης Νέων θέσεων εργασίας και επιχειρηματικότητας για τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες κ.λπ.

 

2. Με στόχο την αντιμετώπιση των άμεσων προβλημάτων, η Ε.Σ.Α.μεΑ. αιτείται :

§ την επίσπευση της έκδοσης των τελικών αποτελεσμάτων της τελευταίας προκήρυξης των θέσεων του δημοσίου τομέα του έτους 2008 του ν. 2643/1998. Σημειώνεται ότι οι διαδικασίες μοριοδότησης έχουν καθυστερήσει ιδιαίτερα.

§ την ολοκλήρωση των εργασιών έκδοση της μοριοδότησης των αιτήσεων της προκήρυξης του ιδιωτικού και ευρύτερου δημοσίου τομέα του έτους 2008 του ν. 2643/98 και τελική τοποθέτηση των επιτυχόντων σε θέσεις εργασίας.

§ την άμεση ανασύνθεση των Επιτροπών του άρθρου 9 και 10 του ν. 2643/98.

§ τη μεταφορά του Κ.Ε.Κ. Γαλατσίου στο Ο.Α.Ε.Δ., ο οποίος θα έχει την ευθύνη λειτουργίας του. Αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Κ.Ε.Κ. Γαλατσίου (υλικοτεχνική υποδομή, χώροι εκπαίδευσης, εκπαιδευτικές υπηρεσίες κ.λπ.).

§ τη συγκρότηση Διοικούσας Επιτροπής στο ΚΕΚ-Γαλατσίου με τη συμμετοχή της Ε.Σ.ΑμεΑ σε αυτή.

§ την πραγματοποίηση ανάλογων με τις ανωτέρω προτεινόμενες ενέργειες για την αναβάθμιση του Κ.Ε.Κ. Λακκιάς Θεσσαλονίκης.

 

3. Με στόχο τη διασφάλιση της πρόσβασης των πολιτών με αναπηρία στο σύνολο των υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ. και την καλύτερη εξυπηρέτησή τους, η Ε.Σ.Α.μεΑ. αιτείται:

§ τη λήψη μέτρων για τη βελτίωση της φυσικής (κτιριακές εγκαταστάσεις, έντυπα κ.λπ.) και ηλεκτρονικής (ιστοσελίδες κ.λπ.) προσβασιμότητας όλων των υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ. (π.χ. Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης, Τοπικές Υπηρεσίες Ο.Α.Ε.Δ. κ.λπ.).

§ την αναβάθμιση της Υπηρεσίας Απασχόλησης Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων του Ο.Α.Ε.Δ. από Υπηρεσία σε Διεύθυνση, και συνακόλουθα στελέχωσής της με εξειδικευμένο, μόνιμο και επαρκές προσωπικό.

§ την αναβάθμιση και στελέχωση με εκπαιδευμένο προσωπικό των υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για όλες τις διαδικασίες εφαρμογής του νόμου 2643/98 (έκδοση προκήρυξης, παραλαβή,  έλεγχος, μοριοδότηση των αιτήσεων και λοιπές διαδικασίες).

§ την αναβάθμιση των Γραφείων Ευρέσεως Εργασίας Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων μέσω της στελέχωσής τους με επαρκές μόνιμο και εξειδικευμένο επί των θεμάτων αναπηρίας προσωπικό και ίδρυση νέων σε ολόκληρη τη χώρα.

§ το σχεδιασμό και την υλοποίηση σε συνεργασία με την Ε.Σ.Α.μεΑ. προγραμμάτων επιμόρφωσης των στελεχών του Ο.Α.Ε.Δ. σε θέματα εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρία.

 

4. Με στόχο την άμεση αντιμετώπισης της ολοένα και αυξανόμενης ανεργίας των ατόμων με αναπηρία, η Ε.Σ.Α.μεΑ. αιτείται:

§ την επίσπευση της έκδοσης των επιδοτούμενων προγραμμάτων Νέων Θέσεων Εργασίας Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων και Επιχειρηματικότητας Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων.

§ το σχεδιασμό και υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων για την ένταξη στην αγορά εργασίας  ατόμων με αναπηρία που υφίστανται διπλή ή πολλαπλή διάκριση (μονογονεϊκές οικογένειες, μετανάστες/τριες με αναπηρία, απολυθέντες με αναπηρία λόγω ομαδικών απολύσεων κ.λπ.) που βρίσκονται σε πιο ευάλωτη θέση.

§ το σχεδιασμό και υλοποίηση ειδικού προγράμματος νέων θέσεων εργασίας ατόμων με αναπηρία σε φορείς του αναπηρικού κινήματος.

 

Αξίζει να επισημάνουμε, ότι στις δράσεις του Ο.Α.Ε.Δ. που αφορούν στα άτομα με αναπηρία θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και όσοι έχουν στη φροντίδα τους αποδεδειγμένα άτομα με βαριά αναπηρία (γονείς κηδεμόνες/συγγενείς πρώτου βαθμού που έχουν τη δικαστική συμπαράσταση ατόμων με βαριά αναπηρία), καθώς και οι νόμιμοι μετανάστες με αναπηρία.

 

Κύριε Υπουργέ,

 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησής μας θα έχουμε την ευκαιρία να σας αναπτύξουμε και πιο αναλυτικά τα προαναφερθέντα αιτήματα – προτάσεις μας.

 

Σας ευχαριστούμε  θερμά εκ των προτέρων.

Δωρεά Ιστών & Οργάνων

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

Μονάδες Νεφρού
Δικαιώματα Νεφροπαθών
Πίνακας Τροφίμων